Кыргыздардын улуттук музыкалык аспаптары

Улуу кыргыз эли байыртадан бери эле дүйнө жана үзөңгүлөш жашаган элдерден өзүлөрүнүн каада-салты, жашоо маданияты, искусствосу жана диний ишенимдери менен айырмаланып келген. Өзгөчө рухий дүйнөсүнүн бийиктиги жана тазалыгы менен окчун обочолонуп, эң жогорку деңгээлдеги маданий мурас жаратып, муундарга таберик катары калтырды. Ал маданий мурастардын сап башында кайталангыс стилге ээ болгон улуттук музыкалык аспаптар турат. Кыргыздын мукам үндүү музыкалык аспатары жалпы элдин турмуш-тиричилиги, салт-санаасы, тарыхы менен тыгыз байланышып, улуу элдин эстетикалык маданиятынын бийик деңгээлде экендигинен кабар берет. Карт тарых тамырына сүңгүп кирсек, бул аталган кыргыздын музыкалык аспаптары байыркы Тан доорунда, тактап айтканда VII-Х кылымдарда эле негизделип, колдонулган.

Атайлап кыргыз музыкасы ноталарда жазылбаса да, уюткулуу улуу элдин кубанычы, кайгы-муңу, арзуу-сүйүүсү, эрдиги жана эркиндиги мына ушул музыкалык аспаптардын музаларында терең камтылган.

Комуз

Кылымдан кылым кезип көксөй-көксөй,
Кыйналып биздин ушул күндү көздөй.
Бул комуз көп сууларды кечип келген,
Эли да комузундай жөпжөнөкөй.